logo home hartslagnu anbi logo instagram facebook panorama

Algemene ledeninfo

Lidmaatschap
Diploma verlenging
Diplomachecker
Reanimatie/AED training
Eerste Hulp aan Kinderen
Verzekeringen
Vergoedingen EHBO cursus
Opleiding tot Kaderinstructeur
LOTUS opleiding

Lidmaatschap

De leden van onze vereniging betalen voor het seizoen 2023/2024 € 35,00 contributie. De contributie is tegelijkertijd het cursusgeld voor de herhalingscursus. Voor de contributie ontvangt u een rekening via de mail/post. Deze graag binnen 14 dagen na ontvangst te betalen op bankrekening

IBAN: NL77 RABO 0300 3553 86 t.n.v. E.H.B.O. Nieuwveen.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan.

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus te geschieden (dus voor ingang van het nieuwe seizoen) bij de ledenadministratie,  email ledenadministratie@ehbo-nieuwveen.nl.

Heeft u geen email dan dient de opzegging schriftelijk te geschieden, aan het secretariaat van EHBO Nieuwveen, p/a Schoterweg 1, 2441 LB Nieuwveen

Indien er nà 1 augustus van een jaar wordt opgezegd dient het cursusgeld voor het nieuwe seizoen nog gewoon te worden betaald.up

Diploma verlenging

Eenmaal in de twee jaar wordt het EHBO diploma/EHaK certificaat verlengd wanneer je voldoende aantekeningen hebt. Heb je gedurende twee jaar niet voldoende aantekeningen gehaald c.q. de verplichte lessen gevolgd dan vervalt het diploma/certificaat. Het kan dan alleen worden verlengd indien er een aparte competentietoets heeft plaatsgevonden. Wanneer je door omstandigheden, bv. ziekte, langere tijd geen herhalingslessen hebt kunnen volgen, neem dan even contact op met het secretariaat, email secretaris@ehbo-nieuwveen.nl.

Per 1 september 2020 worden alle Certificaten en Diploma’s van Het Oranje Kruis standaard digitaal aangeboden. Het opleidingsinstituut kan in de portal alle digitale pasjes downloaden als PDF en aanbieden aan de kwalificatiehouder.

De eisen die gesteld worden door Het Oranje Kruis aan het geldig houden van de diploma’s (hercertificering) worden steeds strenger.

Ook moeten we tweejaarlijks 2 lesavonden aanmelden bij Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis kàn dan besluiten om bij een les aanwezig te zijn om te controleren hoe die competentietoetsing plaatsvindt.

De verplichte nieuwe competentietoetsing heeft als noodzakelijk gevolg dat we als EHBO vereniging strenger op de regels toe gaan zien.
De nieuwe regels houden in dat alle competentiepunten gedurende een periode van twee jaar, dus gedurende twee EHBO-seizoenen, dienen te zijn behaald.

Bestuur en EHBO docententeam hebben al met ingang van het seizoen 2021/2022 een lesprogramma opgezet, per seizoen bestaande uit 7 herhalingslessen, waarin al deze competenties door de docenten worden behandeld.

Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die met levensreddende handelingen te maken hebben (d.w.z. stoornissen in bewustzijn, ademhaling, bloedsomloop) en overige letsels en ziekten.

De lessen over levensreddende handelingen, inclusief de Reanimatie/AED lessen, worden elk EHBO seizoen gegeven; de lessen over de overige letsels en ziekten zijn verdeeld over 2 seizoenen.

E.e.a. houdt dus in dat u er zelf voor moet zorgen dat u – over 2 EHBO seizoen gezien – alle competentiepunten heeft behaald.

Onder het kopje competenties vindt u het overzicht met de competentiepunten van de laatste jaren.  Het is zaak om zelf bij te houden dat al de te behalen competenties gedaan worden.

Indien leden een les in het eerste seizoen missen, is het zaak dat deze sowieso in het daaropvolgende seizoen wordt bijgewoond. Dat kan echter alleen voor de lessen die over levensreddende handelingen gaan. (competentiepunten 1 tm 4) en niet voor de lessen over overige letsels en ziekten. Die worden maar 1 x in de 2 jaar gegeven.

Heeft U geen voldoende competentiepunten behaald, dan kan in principe geen diplomaverlenging plaatsvinden, tenzij u een aparte competentietoets aflegt. 

De verplichting dat er per seizoen in totaal 7 herhalingslessen (waaronder de lessen) dienen te worden gevolgd blijft gewoon bestaan.

EHBO Nieuwveen stelt verplicht dat u élk EHBO seizoen de Reanimatie/AED les bijwoont. (inschrijving is verplicht)

Voor die leden die in het bezit zijn van een EHBO certificaat Wandelletsel: voor u wordt een herhalingsles ingepland.up

Diplomachecker

Via de site van het Oranje Kruis kan iedereen zien hoe je eenheidsdiploma geregistreerd staat. Hierop kan men ook zien welke aantekeningen iemand heeft.
Deze kan men vinden op: https://portal.hetoranjekruis.nl/certificatechecker/up

Reanimatie/AED training


Intekenlijsten voor de reanimatie zijn te vinden op de site onder het kopje "Inschrijven lessen". Vergeet je niet in te schrijven, want deze aantekening is nodig voor het geldig houden van je diploma.up

Eerste Hulp aan Kinderen

Voor het seizoen 2023/2024 geldt voor leden die alleen een EHaK certificaat hebben de verplichting om 2 lessen bij te wonen. Zoals altijd is dat de reanimatie les en dit jaar ook de Oefening met Lotus (13-09-2023 of 24-01-2024).up

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het namelijk belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd.

Vanaf juli 2015 geldt dit ook voor alle houders van een geldig diploma Jeugd Eerste Hulp.

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma aansprakelijk is.

Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheids- verzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen.

Ter volledigheid: het betreft hier géén ongevallenverzekering.

Zie voor verdere informatie https://www.hetoranjekruis.nl/media/1061/aansprakelijkheidsverzekering_juli_2019.pdf/

 

Ongevallen/Aansprakelijkheidsverzekering van EHBO Nieuwveen

EHBO Nieuwveen heeft ook een eigen ongevallen/aansprakelijkheidsverzekering.
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid/ongevallen van de leden in hun hoedanigheid van EHBO-er ten tijde van door de vereniging georganiseerde EHBO activiteiten waaronder hulpverlening, oefening, wedstrijden en of opleiding.
Deze verzekering geldt dus niet voor incidentele hulpverlening, zoals in de verzekering van het Oranje Kruis.
De polis en alle voorwaarden daaraan verbonden zijn in het bezit van de penningmeester.
Als er sprake is van schade, in welke vorm dan ook, opgetreden tijdens bijv. EHBO postwerk, neem dan kontakt op met de penningmeester, email penningmeester@ehbo-nieuwveen.nl

 

VNG Vrijwilligersverzekering

Ook de Gemeente Nieuwkoop heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Informatie over deze vrijwilligersverzekering vindt u op de website van VNG.nl https://vng.nl/vrijwilligersverzekeringup

Vergoedingen EHBO cursus

Voorkomen is beter dan genezen, en dat vinden veel zorgverzekeraars ook. Daarom zijn er vele ziektekostenverzekeraars die een EHBO-cursus vergoeden onder een aanvullende zorgverzekering (dus niet onder de basisverzekering).

Kijk of jouw EHBO-cursus vergoed wordt op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursusup

Opleiding tot Kaderinstructeur

EHBO verenigingen kunnen niet functioneren zonder gediplomeerde kaderleden. In Zuid-Holland is voor het opleiden van kaderinstructeurs de Stichting E.H.B.O.-Kaderopleiding Nederland (kortweg St.EKONED) actief. Deze stichting organiseert onder auspiciën van Het Oranje Kruis cursussen die opleiden tot het verkrijgen van de aantekening Kaderinstructeur EHBO. De opleiding duurt twee jaar. In november organiseert St. EKONED een voorlichtingsbijeenkomst. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat of mail naar secretaris@ehbo-nieuwveen.nlup

LOTUS opleiding

De Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (Lotus) organiseert ook een opleiding. Deze duurt twee winterseizoenen. Leden die hier belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat of mail naar secretaris@ehbo-nieuwveen.nlup

4-14-8 2016-08-28 17:28:57Vereniging
Welkom
Geschiedenis
ANBI
Statuten
HH Reglement
Privacy
Bestuur
Actueel
Agenda
Nieuws
Facebook
Evenementen
Aanvraag postwerk
Opleidingen
EHBO Herhalingscursus
EHBO Basiscursus
EHBO Eerste Hulp aan Kinderen
Reanimatie / AED training
Jeugd EHBO A
Overige EHBO cursussen
Ledeninfo
Algemene ledeninfo
Lesprogramma 2024/2025
Login
Foto's
Brandweer 2012-10-31
Keetwagen
Contact
Contact

Simple Site by EES